ระบบปิดรับการขอใบอนุญาตขาย เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2560
สำหรับผู้ประกอบการที่ชำระเงินแล้ว ทางกรมสรรพสามิตจะจัดส่งใบอนุญาตให้ท่าน ทางไปรษณีย์
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ออกใบอนุญาต